Privacy verklaring

PRIVCACYBELEID VAN MONKBERRY

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Monkberry (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van de organisatie, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is

Borman
Sterappel 49
4191 DM  Geldermalsen

06-44435019
KVK-nummer 302813880000 te Tiel

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via bovenstaande gegevens.

 1. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel

2.1   In het kader van jouw aanmelding worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. a) voor- en achternaam
 2. b) adresgegevens
 3. d) telefoonnummer
 4. e) e-mailadres

2.2     De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

         Voorbeelden]:

 1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over je aanmelding voor de cursus en het verstrekken van aanvullende informatie en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
 2. je naam, adresgegevens, telefoonnummer en kunnen ook gebruikt worden voor last minute verplaatsingen, afzeggingen of anderszins ontwikkelingen rondom een gereserveerde en betaalde aanmelding
 3. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het investeringsbedrag van de cursus af te wikkelen.
 4. je naam en mailadres worden in een uitzonderlijk geval tot uiterlijk een jaar na afloop van de cursus gebruikt om je tye benaderen over je ervaringen, of eventuele gewenste deelname aan een wetenschappelijk onderzoek naar vaderervaringen

2.3     De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

 

 1. Bewaartermijnen

3.1     De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je cursusdeelname en tot maximaal een jaar na afloop van deze cursus. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie (info@monkberry.nl) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. de organisatie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (info@monkberry.nl). de organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (info@monkberry.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie (info@monkberry.nl).

 

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.